هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه که در طلبش هستید دست نکشید. صبرکردن سخت است ، اما حسرت ، مشکل تر.

Page 1 of 3

فرم ثبت نام فوق برنامه
مشخصات فردی دانش آموز
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام دانش آموز را وارد نمایید.
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی دانش آموز را وارد نمایید.
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی دانش آموز را بدون خط تیره و فاصله درج نمایید.
نام مدرسه در حال تحصیل (*)
ورودی نامعتبر
دوره تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
پایه تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
ورودی جدید موسسه هستید یا ورودی قدیم ؟ (*)
ورودی نامعتبر
   
مشخصات والدین
نام و نام خانوادگی پدر دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی مادر دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن محل کار (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن منزل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس منزل (محل اقامت)
ورودی نامعتبر
   
توجه : 1- انصراف از ثبت نام دانش آموز به هر دلیل منحصرا با ارایه درخواست کتبی و قبل از شروع اولین جلسه کلاس ها به آموزشگاه امکان پذیر می باشد.
2- ارایه درخواست کتبی انصراف قبل از شروع کلاس ها ، معادل 20درصد کل شهریه ثبت نام کسر و الباقی مسترد می گردد.
3- ارایه درخواست کتبی انصراف از ثبت نام پس از شروع اولین جلسه کلاس ها ( در صورت حضور یا عدم حضور دانش آموز) قابل پذیرش نبوده و ولی دانش آموز ملزم به پرداخت کل شهریه ثبت نام می باشد.
Send